Vedtægter

§ 1

Foreningens navn er Kvorning Borgerforening

§ 2

Foreningens formål er at varetage fællesinteresser for alle i Kvorning og omegn

§3

Bestyrelsen består af 5 medlemmer der vælges ved simpelt flertal for 2 år ad gangen ( skiftevis 2 og 3 ) Formand og kasserer vælges af og blandt bestyrelsen. Både hustru og mand har stemmeret og er valgbare. Der skal desuden vælges suppleant 1 revisor og 1 revisor suppleant. Afstemningen skal foregå skriftligt , hvis nogen ønsker det

Bestyrelsen administrerer foreningens midler og forestår den daglige ledelse men spørgsmål der vil få indgribende betydning for en stor part af sognets beboere, må behandles på en generalforsamling . Over det på bestyrelsesmøderne præsterede føres protokol

§ 4

Regnskabsåret følger kalenderåret . Regnskabet udarbejdes af kassereren og revideres af den valgte revisor

§ 5

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen

§ 6

Ordinær generalforsamling skal af holdes hvert år i februar – marts måned og meddelelse derom må være givet senest 8 dage før i dagspressen. Ekstaordinær generalforsamling kan indvarsles af bestyrelsen i tilfælde af særligt vigtige spørgsmål eller på medlemmernes forlangende

§ 7

Forslag til vedtægtsændringer skal indgives til bestyrelsen senest 5 dage før generalforsamlingen for at blive optaget på dagsordenen til generalforsamlingen og skal vedtages med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer for at blive vedtaget

§ 8

Hvis foreningen opløses, overgår dens dens midler til interessent selskabet   Kvorning Forsamlingshus

Således vedtaget på stiftende generalforsmling   25 marts 1947 og senere revideret 6 marts 2002