Vedtægter

Vedtægter for Interessentselskabet Kvorning forsamlingshus

§ 1.
Selskabets navn er Kvorning forsamlingshus, interessentselskab

§ 2.
Selskabets formål er dansk, folkelig oplysningsarbejde i kredsen ved foredrag og kursus og foreningssammenkomster.
Selskabets ejendom med selskabslokaler kan udlejes til familie sammenkomster og til andre formål under nedenstående bestemmelser over holdes

§ 3.
Som stemmeberettigede medlemmer i selskabet optages:
1. grundejere
2. Personer over 21 år med dansk indfødsret og boende i Kvorning sogn og som har betalt forfalden kontingent.
3. samt øvrige frivillige kontingent betalende medlemmer

§ 4.
Selskabets anliggender afgøres på den årlige ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i Januar måned.
Generalforsamlingen er den højeste selskabsmyndighed. På generalforsamlingen skal følgende dagsorden behandles.
1. Bestyrelsens beretning om det forløbende års virksomhed.
2. Regnskabet for det forløbende år.
3. Valg af bestyrelse og revisorer.
Desuden behandles de af bestyrelsen til generalforsamlingens afgørelse henlagte spørgsmål samt forslag , der senest den 15 december skriftligt er anmeldt for bestyrelsen af mindst 10 medlemmer.

§ 5.
Generalforsamlingen bekendtgøres med mindst 8 dages varsel enten i den lokale presse eller ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem efter bestyrelsens skøn.

§ 6.
Generalforsamlingen vælger dirigent og skriftfører.

§ 7.
Til vedtagelse af forslag skal et flertal af de afgivende stemmer være for forslaget. Til ændring af vedtægter kræves mindst ¾ af de afgivende stemmer herfor på to generalforsamlinger, der afholdes med mindst 8 dages og højest 4 ugers mellemrum.

§ 8.
Selskabet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges for 2 år med henholdsvis 3 og 4 medlemmer hvis muligt. Bestyrelsen har i øvrigt ret til selv at vælge nye bestyrelses medlemmer ind hvis der af kendte eller ukendte grunde skulle være nogle som vælger at træde ud af bestyrelsen før tid og suppleanter er opbrugt, de skal dog godkendes af de fremmødte på nærmest kommende generalforsamling for eventuelt at kunne fortsætte i bestyrelsen. Genvalg kan finde sted men ingen er forpligtiget til at modtage genvalg de efterfølgende 2 år. Bestyrelsen vælger selv formand og kassere.


§ 9.
Bestyrelsen tegner og forpligter selskabet og kan lade foretage reparationer af ejendommen. Samt optage lån som skal godkendes på generalforsamlingen af mindst ¾ af de afgivende stemmer med evt. pant i selskabets ejendom.
Ved tegning og hæftelser gælder følgende:
1. selskabet forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.
Ved salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse
2. Der påhviler ikke selskabets bestyrelsesmedlemmer eller medlemmer i øvrigt nogen personlig hæftelse for de selskabets påhvilende forpligtelser

§ 10.
Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af selskabet og bestemmer hvilke møder, der skal afholdes, samt fastsætter reglement for udlejning af lokaler og bestemmer hvilket vederlag, der herfor skal erlægges.
Bestyrelsens medlemmer påser, at møder og sammenkomster forløber sømmeligt og ordentligt, og berusede personer formenes adgang.

§ 11.
Bestyrelsen er berettiget til at gøre udleje betinget af, at der ansættes opsyn, der skal følge bestyrelsesmedlemmers ordrer.

§ 12.
Samtlige vedtagelser ved såvel generalforsamlinger som bestyrelsesmøder indføres i en protokol, der hver gang underskrives af de mødte bestyrelsesmedlemmer og ved generalforsamlinger desuden af ordstyreren

§ 13.
Bestyrelsen fastsætter kontingentets størrelse sådan, at det beløb til dækning af renter, afdrag og drift er til stede sådan at alle medlemmer og ikke grundejere betaler ens. Desuden fastsætter bestyrelsen størrelsen af evt. rykker gebyr og har ret til at indgive dårlige betalere til inkasso

§ 14.
For underskud hæfter fortrinsvis selskabets aktiver, subsidiært medlemmer pro rata.

§ 15.
Medlemmer, der er eller bliver ejere af fast ejendom, forpligtiger sig til at lade tinglyse deklarationen på ejendommen om, at ny ejer efter salg skal indtræde i selskabet som medlem.
Deklarationen skal respektere al pantegæld og alle servitutter, hvorom henvises til ejendommens blade i ting bogen, ligesom den skal respektere fremtidige lån af kredit og hypotekforeningsmidler.

§ 16.
I øvrigt gælder boligministeriets regler for administration af og tilsyn med institutioner med socialt eller kulturelt formål, der opnår statslån efter bestemmelserne i $ 46 og 47 i lov om byggeri med offentlig støtte, fjr. Lovbekendtgørelserne nr. 288 af 14. juni 1951.

§ 17.
Ved selskabets eventuelle ophør deles nettoprovenuet/overskuddet mellem de gyldige medlemmer, det år hvor det besluttes at selskabet skal ophøre.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 9/10-2008

Poul Michael Blaabjerg Brixen,  Henrik Vester
Lene Fjordvald,  Ludvig Rasmussen
Annemette Damsgaard,  Bente Greve
Kasper Sommer